Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Mayazen HAIRSPA

Inhoud

 1. 1. Definities
 2. 2. Informatie over Mayazen Hairspa
 3. 3. Toepasselijkheid
 4. 4. Aanbod en aanvaarding
 5. 5. Prijzen
 6. 6. De behandeling
 7. 7. Annulering of verzet afspraak
 8. 8. Klachtenprocedure
 9. 9. Gegrondverklaring klacht
 10. 10. Toepasselijkheid Klachten
 11. 11. Geen behandeling Klacht
 12. 12. Beoordeling klachtenprocedure
 13. 13. Overmacht
 14. 14. Cadeaubonnen
 15. 15. Conversie
 16. 16. Nawerking
 17. 17. Strijdige clausules
 18. 18. Toepasselijk recht
 19. 19. Wijziging van de algemene voorwaarden
 20. 20. Slotbepaling
 21.  

1. Definities

 1. · De Japanse Hairspa: Mayazen Hairspa;
 2. · De Klant: De persoon die Mayazen Hairspa opdracht heeft gegeven tot een haarbehandeling en/of massagebehandeling;
 3. · De Salon: Fysieke locatie waar Mayazen Hairspaa haar werkzaamheden uitvoert; In Arnhem (Akkerwindestraat 71-08, 6832CV )
 4. · Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Mayazen Hairspa en Klant tot stand komt. Iedere overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden;
 5. · Haarbehandelingen: Alle vormen van haarbehandelingen met uitzondering van pruiken of kunsthaar of andere vormen van het toepassen van haar derden. Massages: alle vormen van hoofd-schouder en nek massagetechnieken.
 6.  

2. Informatie over Mayazen Hairspa

Mayazen Hairspa is gevestigd in Nederland: Akkerwindestraat 71-08, 6832 CV. Mayazen Hairspa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92076033. Verdere informatie kunt u terugvinden op mayazenhairspa.nl.

3. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden van Mayazen Hairspa zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en Overeenkomst met Mayazen Hairspa tussen Mayazen Hairspa en Klant, waarop Mayazen Hairspa deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De Algemene Voorwaarden van Mayazen Hairspa zijn van toepassing ongeacht de Algemene Voorwaarden van welke andere partij dan ook: deze worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Mayazen Hairspa niet van toepassing.

2. Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.

3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.

4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Mayazen Hairspa en Klant.

4. Aanbod en aanvaarding

1. De overeenkomst tussen Mayazen Hairspa en de Klant komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding.

2. Mayazen Hairspa verbindt zich de met de klant overeengekomen haar- en massagebehandeling uit te voeren.

3. Het aanbod wordt aangegeven door middel van prijzen weergegeven op de site dan wel in de fysieke locatie van Mayazen Hairspa.

4. Op het moment dat Klant een afspraak maakt met Mayazen Hairspa op welke wijze dan ook gaat zij akkoord met de prijzen en de Algemene Voorwaarden van Mayazen Hairspa.

5. Prijzen

1. De Klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen.

2. De tarieven voor haarbehandelingen worden door Mayazen Hairspa duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst. Behandelingen – Mayazen (mayazenhairspa.nl)

3. Tarieven op de website of in de Salon kunnen wijzigen door (onvoorziene) veranderingen, werkzaamheden of prijsstijgingen.

6. De behandeling

1. Mayazen Hairspa garandeert dat de in de Japanse Hairspa uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Hij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

2. Mayazen Hairspa mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de Klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de Klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de Klant ongewenste nevenverschijnselen ten aanzien van haar/hoofdhuid of lichamelijke gebreken t.a.v. masseren, dient de Klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf-producten en/of experimenten met

het eigen haar of al bekende spierknopen/ gebreken aan het menselijke lichaam.

3. Mayazen Hairspa stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen, zoals bijvoorbeeld sierraden. Medewerkers zullen Klant vragen sierraden af te doen om een juiste behandeling te kunnen garanderen, Klant dient deze persoonlijk op dusdanige manier op te bergen dat het behouden er van gewaarborgd blijft. Mayazen Hairspa zal zich altijd inspannen om verloren voorwerpen te vinden en zo spoedig als mogelijk een afspraak in te plannen met Klant om het gevonden voorwerp te geven.

7. Annulering of verzet afspraak

 1. 1. Klant doet een aanbetaling van 25% van de gekozen behandeling via boeking via de website mayazenhairspa.nl
 2. 2. Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd of verzet worden via de link in de bevestigingsmail. Indien er een technisch probleem is, mag de afspraak ook via onze WhatsApp service (via mayazenhairspa.nl / contact) worden verzet of geannuleerd of per mail naar info@mayazenhairspa.nl. Uitzonderingen op kosteloos annuleren voor 24 uur zijn de in artikel 7, lid 8 en artikel 13 genoemde gronden van een gesloten vestiging of overmacht situatie. Daarin blijft genoemde aanbetaling van 25% van het behandelbedrag in bezit van Mayazen Hairspa tot na het moment dat de behandeling daadwerkelijk uitgevoerd is geworden.
 3. 3. Indien de afspraak binnen deze 24 uur wordt verzet of geannuleerd wordt 25% van de prijs van de gekozen behandeling in rekening gebracht. Met uitsluiting van een ziekmelding, u mag in dit geval kosteloos de afspraak verzetten de eerste keer dat u zich ziek meldt. Indien u zich 2 keer op rij ziek meld wordt het bedrag van 25% van de prijs van de gekozen behandeling in rekening gebracht.
 4. 4. Indien u zonder vermelding van annulering of verzetting van de behandeling niet op komt dagen op het afgesproken behandelmoment – een zogenaamde no-show – wordt 25% van de prijs van de gekozen behandeling in rekening gebracht. Uit coulance rekenen wij een uitlooptijd van ten hoogste 10 minuten
 5. na de afgesproken behandeltijd. Na 10 minuten telt de afspraak als no-show, om wat voor reden dan ook dit het geval is. Indien Klant te laat komt, verandert Mayazen Hairspa de duur van de behandeling niet in de resterende tijd die nog over is, na 10 minuten geldt de no-show regeling.
 6. 5. Mayazen Hairspa zal in dit geval de reeds aanbetaalde en gefactureerde 25% van de gekozen behandeling van klant innen om (een deel van) de gemaakte kosten te dekken van het inhuren van de massage specialist, pandhuur/g/w/l en alle overige kantoorkosten.
 7. 6. Indien klanten boeken via de mogelijkheid ‘’cadeaubon verzilveren’’ zal er geen automatische aanbetaling van 25% vooraf geweest zijn. Indien zich de situatie voordoet zoals beschreven in dit artikel (7) lid 2 en 3, te noemen: het verzetten/annuleren van de afspraak binnen 24 uur en de no show, zal niet vooraf, maar nadien het bedrag van 25% van de gekozen behandeling gefactureerd worden aan Klant met als reden bovengenoemde in lid 5 van dit artikel (7). Klant dient dit bedrag binnen redelijke termijn te voldoen. Klant mag er ook voor kiezen om bij het verzilveren van de giftcard in de salon met een volgende afspraak het bedrag van 25% van de eerder gekozen geannuleerde/no show afspraak te voldoen.
 8. 7. Indien een duo behandeling is geboekt, en 1 van de 2 te behandelen klanten komt niet op de afspraak door een reden zoals genoemd in artikel 7 lid 3, 4. Dan dient de andere klant wel gewoon naar de afspraak te komen, dit geldt ook als een van de 2 ziek wordt.
 9. 8. Indien een Mayazen Hairspa om welke reden dan ook (voor langere tijd) dicht moet, voorbeelden: faillissement, groot onderhoud, onvoorziene omstandigheden zoals brand, lekkage, gemeentelijke werken aan bijv fundering, straat e.d. , personeeltekort of uitvallen hiervan, dan wordt de mogelijkheid geboden om de behandeling (op een mogelijk andere en of latere datum en tijd) in te plannen. Klant gaat er hierbij nadrukkelijk mee akkoord dat de behandeling in dit geval verplaatsbaar is en men bij annulering geen aanspraak maakt op de al betaalde 25% aanbetaling van het bedrag van de behandeling. In deze unieke situatie vervalt het recht van kosteloos annuleren voor 24 uur zoals beschreven in lid 2 van artikel 7.

8. Klachtenprocedure

1. Indien de behandeling niet is zoals de Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de Klant een klacht indienen bij Mayazen Hairspa.

2. De Klant dient een klacht binnen 2 dagen na de behandeling kenbaar te maken aan Mayazen Hairspa.

3. Mayazen Hairspa maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht zijn standpunt dan wel mondeling of schriftelijk kenbaar aan de Klant.

4. Mayazen Hairspa staat voor haar service en zal altijd een passende oplossing bieden indien de klacht als gegrond wordt gezien.

–  Het kosteloos overdoen van de behandeling;

–  Een korting bieden voor een opvolgende behandeling

10. Toepasselijkheid klachten

Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.

13. Overmacht

1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Mayazen Hairspa ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Mayazen Hairspa niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring/ storing van apparaten in de salon van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, klimaatlockdown, lockdowns, verplichte sluiting door de overheid/gemeente, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, AI (artificial intelligence) problemen, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.

2. Mayazen Hairspa heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst uit te stellen, op te schorten dan wel te ontbinden. Mayazen Hairspa behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan de Klant te factureren.

3. Indien een van de in artikel 13 lid 1 genoemde omstandigheden er voor zorgt dat Mayazen Hairspa door overmacht de behandeling niet op de oorspronkelijk afgesproken datum en tijd kan uitvoeren, blijft de genoemde aanbetaling van 25% van het behandelbedrag (zoals genoemd in artikel 7 lid 1) in bezit van Mayazen Hairspa tot het moment dat de behandeling kan worden uitgevoerd na de situatie van overmacht. Klant gaat er bij het maken van een afspraak bij Mayazen Hairspa uitdrukkelijk mee akkoord dat de aanbetaling in geval van een uitgestelde behandeling in geval van overmacht niet kan worden teruggevorderd door klant. Dit bedrag zal worden verrekend na uitvoering van de behandeling door Mayazen Hairspa wanneer dit weer mogelijk is na overmacht situatie.

4. Indien Mayazen Hairspa een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Klant zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

14. Cadeaubonnen of Giftcard

1. Het is via de website mogelijk om een afspraak te maken om een cadeaubon te kopen. De waarde van deze bon is te besteden voor een behandeling in de salon in Arnhem. Tevens kan er een fysieke cadeaubon worden gekocht in de salon

2. De aangekochte cadeaubon is één jaar geldig om te worden ingeleverd

4. Een cadeaubon dient te worden meegenomen naar de afspraak en zal na behandeling fysiek ingeleverd moeten worden (een foto of kopie van de bon of dergelijke is niet geldig!). Als de oorspronkelijke bon, zoals door Mayazen Hairspa uitgegeven, wordt ingeleverd na behandeling zal

het op de bon benoemde bedrag van het te betalen bedrag worden afgetrokken.

5. Het niet kunnen overhandigen van de cadeaubon zal er in resulteren dat klant het verschuldigde bedrag van de behandeling zal moeten voldoen zonder vermindering van het bedrag op de cadeaubon.

6 Mayazen Hairspa biedt geen recht van restitutie of cadeaubonnen, ook niet in geval van langere wachttijden voor het maken van een behandelafspraak.

7 Het resterende bedrag wat op een cadeaubon kan blijven staan na behandeling, wordt niet uitgekeerd in contanten/overgemaakt op de rekening van de cadeaubon houder. De resterende waarde zal blijven staan tot een volgende behandeling waar dit restant kan worden ingezet voor een vermindering op het verschuldigde bedrag.

15. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet in de weg. Mayazen Hairspa en Klant zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

16. Nawerking

De bepalingen van deze algemene voorwaarden van Mayazen Hairspa, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

17. Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging is gegeven. In alle andere gevallen zijn deze algemene voorwaarden leidend.

18. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Klant en Mayazen Hairspa wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

19. Wijziging van de algemene voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de website en de werkwijze van Mayazen Hairspa, behoudt Mayazen Hairspa zich de mogelijkheid voor om onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden door (online) wijziging aan Klant medegedeeld en gelden ze op elke Overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd.

20. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze algemene voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons bereiken via Info@mayazenhairspa.nl